Checklist begeleidingsfase

Naam vrijwilliger: ………………………………………………………………………………….

Naam statushouder: ………………………………………………………………………………

WatGedaan
1Wonen
2Wegwijs maken in het dorp. (Weet een statushouder zijn / haar weg te vinden in Goirle?)
3Afvalscheiding en gebruik containers uitleggen
4In geval van onderhoud / gebreken helpen bij contact met Leystromen
5Check samen met de statushouder hoe het energieverbruik zit: klopt dit met het voorschot? Bij problemen contact opnemen met de sociaal werker.
6Wanneer er sprake is van waterschapsbelasting en andere gemeentelijke belastingen: doorverwijzen naar het spreekuur. Er kan mogelijk kwijtschelding aangevraagd worden.
7Gezondheid
8Mee naar de huisarts wanneer dit nodig is. (aanmelding is al gedaan door de sociaal werker)
9Mee naar de tandarts wanneer dit nodig is. (aanmelding is al gedaan door de sociaal werker)
10In geval van kinderen
11Jonge kinderen in het gezin? Ga dan mee naar het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Bijvoorbeeld bij de kennismaking of wanneer er vragen zijn. (aanmelding is al gedaan door de sociaal werker)
12Helpen in het contact onderhouden met de school van de kinderen.
13Uitleg over consultatiebureau en indien nodig helpen bij bezoek eraan
14Contact met de consultant van Stichting Leergeld
15Financiën en administratie
16Wekelijks kijken of er belangrijke post is en deze post doornemen met de statushouder.
17Administratie / post ordenen samen met de statushouder. Dit kan in de WOS-map die de statushouders gekregen heeft van de ondersteuner.
18Advies geven over het bijhouden van de administratie. Doel hiervan is dat de statushouder zelf zijn / haar administratie uiteindelijk zelf bij kan houden.
19Wanneer er problemen blijken te zijn rondom toeslagen e.d.: doorverwijzen naar sociaal werker en / of spreekuur. Maak hiervoor een afspraak met de sociaal werker.
20Ondersteunen bij internetbankieren. NB: altijd door de statushouder zelf laten doen!
21Helpen met het budgetoverzicht en overzicht inkomsten en uitgaven
22Sociaal netwerk
23Kennismaken met de buren.
24Contact onderhouden met de buren en / of andere bewoners in de straat zodat een statushouder contacten opbouwt.
25Leg uit hoe dingen geregeld zijn in Nederland wanneer dit ter sprake komt. Uitleg geven over de Nederlandse normen en waarden.
26Daginvulling en Participatie
27Statushouder meenemen naar diverse activiteiten in de wijk, Goirle, Riel en omgeving. Dit is afhankelijk van de interesses en talenten van de statushouder.
28Bespreken van de wensen van de statushouder voor daginvulling.
29Samen met de statushouder acties ondernemen voor de gewenste daginvulling NB: alles op gebied van werk hoort bij de klantmanager
30Overig
31Wanneer er signalen zijn rondom een statushouder: licht dan direct de sociaal werker in.
32Contact onderhouden met de sociaal werker. Deze is eindverantwoordelijk. Minimaal 1 keer per maand.
33Vul samen met de sociaal werker de vragenlijst Op weg naar Zelfredzaamheid in